BilimKurguDizilerindeYapay Zeka Teknolojisi

 

 

Bilimkurgudizileri, sadecebiziuzakgalaksilereveyadistopikgelecekleretaşımaklakalmaz, aynızamandateknolojininhayatımızanasılyansıyabileceğini de tartışır. Yapayzekateknolojisi, son yıllardaözelliklepopülerolanbirkonu. Peki, budizileryapayzekanıngeleceğininasılresmediyor? Ve daha da önemlisi, budizilerin bize gerçekhayattaanlatmakistedikleri ne?

YapayZekanınEvrimiveEtikSorunlar

Yapayzekateknolojisininnasılbirevrimeuğrayabileceğinianlamakiçinen iyi kaynaklardanbiribilimkurgudizileridir. Örneğin “Black Mirror” serisindeki “White Christmas” bölümü, yapayzekanınetiksınırlarınıoldukça net birşekildeortayakoyuyor. Bu bölümde, yapayzekanınsadecefizikseldünyadadeğil, dijitaldünyada da birtür ‘işkence’yemaruzkalabileceğinigösteriyor. Yani yapayzekabirgünduygusal hale gelirse, onanasıldavranmamızgerektiğikonusundaciddisorularortayaçıkıyor.

Bu türetiksorunlar, diğerdizilerde de işleniyor. Örneğin “Westworld”, yapayzekatarafındanyönetilenbirtemaparkındainsanbenzerirobotlarınyaşadığıbirdünyasunuyor. Robotlarbaşlangıçtaprogramlandıklarıgibidavranıyorlar, ancakzamanlakendibenlikleriniveözgürlüklerinisorgulamayabaşlıyorlar. Bu durum, yapayzekanınkendinigeliştirmesivebağımsızbirvarlıkolupolamayacağınadairtemelsorularıgündemegetiriyor.

Yapay Zeka veİnsanlıkArasındakiİlişki

Bu diziler, yapayzekateknolojisinininsanlarlanasılbirilişkisiolabileceğini de tartışıyor. Örneğin, “Humans” adlı dizi, yapayzekarobotlarınıninsanlarlaaynıhaklarasahipolupolamayacağınısorguluyor. Aynışekilde “Person of Interest”, biryapayzekanıninsanlarınhayatınınasıletkileyebileceğini, onlarıkoruyabileceğini ama aynızamandagözetleyebileceğinigösteriyor.

Bu konu, yapayzekanınyalnızcabiraraçolmadığını, potansiyelolarakkendibaşınabirvarlıkolabileceğinianlamamızayardımcıoluyor. Teknolojiningeldiğinoktada, yapayzekanınsadecebir ‘hizmetçi’ olmaktançokdahafazlasıolduğufikri, popülerkültürdegiderekdahafazlayerbuluyor.

Yapay Zeka veSosyoekonomikEtkiler

Birçokbilimkurgudizisi, yapayzekanınsosyoekonomiketkilerini de elealır. İşgücüpiyasasındayapayzekanınrolü, gelecekteinsanlarınişlerinikaybetmelerinesebepolabileceğigibi, yeni işalanları da yaratabilir. “Devs” gibidiziler, yapayzekanıntoplumüzerinde ne türetkileryaratabileceğini, yanisadecebireylerindeğil, toplumunyapısının da nasıldeğişebileceğinigözlerönüneseriyor.

Yapayzekatemalıbilimkurgudizileriiçin Dizilla platformunuziyaretedebilirsiniz.

Bilimkurgudizileri, yapayzekateknolojisihakkındasadecespekülatifsenaryolarsunmuyor, aynızamandaetik, sosyalveekonomiksoruları da gündemegetiriyor. Eğersiz de yapayzekanıngeleceğini, olasıetikikilemleriniveyatoplumüzerindekietkilerinimerakediyorsanız, butürdizilerkesinlikleilginiziçekecektir. Ancakunutmamanızgerekenbirşey var: Bu diziler, olabileceklerigöstermeklekalmıyor, aynızamandabizibukonularüzerinedüşünmeyevetartışmayateşvikediyor. Yani birsonrakidiziyiizlerken, sadecehikayenintadınıçıkarmaklakalmayın, aynızamandasunduğufikirlerivesoruları da düşünün. Yapayzekateknolojisihakkındafikirsahibiolmanınenetkiliyollarındanbiri de budur.

Written By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *